Zirudela d’la cà in campagna

dovv spass as  bev e as magna

se sta bàn in cunpagni

beli doni e bi usii;

 

Sàbet e dmanga e anc chi etar dè

socuant amig is trovan lè

par la pio’ se sta in baraca

sanza fig e sanza giaca

par truvér mod e manira

tot i dè ed fér gnir sira

par magnér, bavver , cantér

ai e’ anc na vasca par nudér

ma piò spass sta pur sicur

par scarzér e turs pr’al cul.

 

Se alla Bamba et vu arivér

a t’insegn la stré da fér

da San Pir va a Sant Albèrt

ma tin bàn i ucc avèrt,

dala cisa tu a man drètta

po’ a sinestra na stré drètta

quand ti in fònd a quassta vi

gira vers la ferovi

ecco, frena, ti arivé

dri a la zéda ai è un bel pré

chl’è custé un bél  pò ed sudaur

anc se adés ai è un trataur

ch’l è un regal d’un bàn amig

ch’al sa presenté Arig.

Al ciamén al Presidànt

al cgnoss soul zant inpurtànt

sempar in gir pr’i so aféri

ed cugnomm fa Tassinéri.

So muièr l’as ciama Eva

ai zug ed chert  crad d’esér breva:

“Titti, Evita, bel Pirèn

gni mo in zà ch’a fén un tavlèn”.

Mentar in pgnata as cus la pasta

i armesdan al chért par na canasta:

“Socmel, Titti, ti bàn lanta

as cus premma la pulànta,

Pavi l’à propri rasàn

quand al dis con convinziàn

che a zuger tig l’è una piéga

e ti piò longa d’na luméga”

Què la Titti la s’incaza

e la dvénta paonaza:

“Ah, srèv me lànta a zughér?

i c… vuster av presi fér.

intant , vest ch’a ni psi piò

mè a iò sré, ciapè mo sò!.”

 

Piero intànt al conta i pont

tant l’è avié a fér i cont

l’è al ragiunir d’la cunpagni

“A i è da paghér, gni mò què, gni “

 

Bruno al va in tal catuèn

e al tira fora i biglitèn

“ Un euro e trénta pr’i bulon,

sét e vènt pri macaron….

Al va ed long tota la sira

fèn ch’lè in péra , po’ al suspira

Pirèn séra la valisa:

“ Vliv di sold? An i n’è brisa!”

 

Par mantgnir bàn stè baraca

incion  pol batèr la fiaca

con d’la colaboraziàn

as risolvèn el questiàn.

 

Ogni sména quater sozi

i’an d’andér par i negozi

a fér la spaisa e da magnér

ai è la tévla da parcér

po’ as pulès, is léven i piat

l’è un lavurir da dvintér mat.

 

Tra chi etèr soul suquant

i dan ‘na màn ai lavurant.

Quand el turèn l’è finè

e anc el stiér l’è sté pulè

i s’ardusan par la piò

a bavver quel sota al barsò.

 

Selta sò una faza moffa

la dis:” Socmel.. sa son stoffa,

saviv s’av deg mi bii ragàz

par trai smén an fag piò un caz !

Pr’etar quater ien pinsir

par la sména c’ha da gnir

Da vènt an gira sta roda

e agn’è brisa mod c’la croda.

 

Ai è un mocc d’étar mansiàn

par fér la manutenziàn

e tgnir in aurdèn la cassènna

da la séla a la cantènna.

 

Con la so bursa d’usvei

Psiche al fa un bel sgumbei

al dimastra du balus

s’ai è da mètter a post el lus.

L’intervèn dal volt Bonora

ch l’è un mecanic sanza pora

omen ed pochi pugnàtt,

col martél e col pinzàtt

con el cev e col tanai

al sistema tot i guai.

 

Ma la Bamba l’è un sit tél

dovv as magna in mod speziél

l’è arnumé in tota la zona

par la so cusènna bona.

 

Ogni arzdoura  l’a al so piàt

par nueter l’è un bél fàt

parchè as magna anch  in tànt

dimondi mei ch’al ristorànt

se quelcdon an i cràd brisa

ai pol scumetèr la camisa

zant esempi is polan fér

stè mo zèt ad ascultér

tot i qui c’ha vò da dir

par cuntér stè lavurir:

 

La soppa ed pass l’a fa l’Evita

bona da pluchérs al dida

con i ucél in ponta ed nés

l’an fa brisa i qui a chés

la rimpèss soquanti pgnàt

con di pèss ed toti al fàt

 

Quand l’Ivonne l’è al furnél

al magnér al srà speziél

la prepara par benèn

zintunér ed magnarèn

l’ai presénta tot guarnè

cl’è l’argoi ed so marè

 

La Tiziana l’è un canàn

a fér al doulz ed mascarpàn

la prepara di gnuc frèt

da fér gnir i cavi drèt

l’è una méga s’la i n’à voia

a tirér dis ov ed sfoia

 

La Novella l’è fra i cug

propri  bréva a fér i sug

li la romga  in d‘la spaltura

e s’la cata d’la verdura

ecco lè in quatr e quatr ot

béle pronti un bél risot

 

Atac al fauren la Letezia

la s’inzagna con perezia

al canoch col pan gratè

ien la so spezialitè

col bà arost l’è tant espèrta

che s’armagn a boca avèrta.

 

Quand i astiz ien da fér

e po’ incion ai vol mazér

l’Alessandra sanza ciachèr

as produs in un masachèr

 

ai ardus tot in t’al stiér

e po’ ai cus soura al furnél,

l’ai cumpann in insalé

catalana l’è ciamé,

la Sandrèina fa una trèppa

che Vissani ai fa una pèppa,

i so spaghèt cunzé col coz

i srèn bon da féri un noz.

 

Anc la Robby an’è da manc

con al so bél grinbél bianc

ch’la s’arvisa a un ciarghèn

quand l’armasda i tegamèn,

ed bunté li la t’acoppa

se ed fasu la fa la soppa

 

Claudia Neri l’è un artèsta

con i piat d’insalé mèsta

l’ai azounta dal grén d’u

po’ d’la méila e di pinu

l’ai furnèss de piò inpurtanza

con du spiguel ed mlaranza

la fà di capolavur

a cunparr di vés ed fiur

 

Quand ai è di complean

l’è la Clelia a mettri al man

a fér al tourt l’è tante  bréva

ch’el fan gnir na béla béva,

Bruno al va a tur la chitara

e pò tot i fan la gara

anc stunand ma con al cor

a fér i miur auguri in cor;

s’la cumpèss i an na coca

tot insamm i sverslan “ Oca!”

 

Flavio al fà al zerimonir

al rimpèss tot i bichir

quand al fa i unur ed cà

l’è al piò brév parchè lò al sa

comm tratér coi furestir

al cgnoss el boni manir

al fa sentèr a mod so

tot i ospit a cà so.

 

Suquant omen is dan da fér

ogni tant a cusinér:

d’la gradéla Bron l’è l’as

sèpa chéran o sèpa pass

con la so bandéna in co

a gl’i ariva sanper ed co

s’al n’à brisa sò i cuaion

as zimanta col frizon

 

Pavi esprèm la so bravura

sopratot con la fritura

ed patéd o carsintèini

in sarvèss dal roli pèini

al poza ed frèt par una sména

ch’i stan tot a la lunténa

 

Ogni tant infèn Simàn

al fa al sufrètt con convinziàn

par cunzér al taiadél

tiredi a man col matarél

 

Ai dulz spass pruvad Faziol

pastizir soul a parol

al vin da Zant coi cabarà

e al se stèmma comm un rà

bigné, pènza e brazadéla

soul ch’l ai fà pò so suréla

 

Rizzi l’è sè un brév ragaz

ma al n’à voia ed fér un caz,

anzi l’è brév a spazér

ma soul qual chl’à da magnér

al fa fora comm un rat

ed susèza trai sgavatt

a gnè gninta ch’al le tègna

quand l’ariva la gramègna

po’ in d’al piat al tocia al pan

ch’al s’immèrda toti al man,

as  pulès in d’la camisa

e la Robby “ Brisa, brisa!”

 

Carlo Alberto da Bulagna

magna e bévv sanza vargaggna ,

in cal mentr al fa du scuési:

“Ai è piò gost s’as magna adési

mo sent què, mo che delezzia

viva viva la Letezzia”,

po’ al da al vi a la ciacaré

parchè dopp avair magné

ai è al so bél divertimànt

a tratér ed qui inpurtànt

comm al gueren o al balàn,

ed don Arig l’è un ciacaràn

l’è al piò vecc e par riguérd

al stén a sentèr fèn a térd,

ma i s’afrontèn anc étar stori,

insamma tot al repertori,

argumènt d’atualité,

fiu, salut, tanp e cazé

con in man un bichirot

a fén gnir la mezanot…

pò pian pian se smorza incosa

parchè agnè incion c’al posa

supurtér tot sti bacai:

a un zèrt pont a si dà un tai,

quelcdon taca a sbadacér

i armasoi ien da sparcér:

A san stoff, me a vag a lét

che dmatenna a’m liv al sét”

“Par stasira a finen què”

“A se vdén dman dopp mezdé”,

l’ultum l’à da srér la porta

e dal rosc al tul la sporta.

Quater o zènc di piò acanè

ogni tant is fermèn lè

par zughér trai our a pocher

e finir el ultmi ciacher

par zarchér l’ultma emoziàn

e  stabilir chi è piò busàn

Flevi, Arrigo, Zazzaron

Carlalbert, Rizzi o Simon

Pavi o Marzio l’avuchét

po’ anca lour i van a lét.

 

Infèn la Bamba la s’arposa,

ma al dè dopp artaca incosa

i s’artrovèn prèmma ed sira

pr’an farmér sta roda ech gira.

 

Quassta fola, sanza ingann,

la và ed long da piò ed vènt an

l’è difezil da sustgnir

quand t’al vé a cuntér in gir.

Ma la storia ch’ò cuntè

l’è la pura veritè.

Scusém bàn sa n’in psi piò

anca mè a sàn stoff, e pò

se i maròn a v’ò strazé

supurtè un secand ,parché

la finèss què la sturiéla

toc e dai la zirudéla.

http://www.labamba.it